vrijdag 8 augustus 2014

Red de Rijke Weide

ZEIST - Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen ze bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld. Red de Rijke Weide is een campagne van de Vogelbescherming. De campagne is ingezonden voor de Charity Awards. De jury nomineerde de advertentie. Help Red de Rijke Weide de hoofdprijs van € 75.000 aan advertentieruimte te winnen.

Stemmen kan hier even naar beneden scrollen

woensdag 2 juli 2014

Oeverzwaluwen profiteren van dynamische duinen


Nieuwe broedkolonies op Terschelling en Ameland

De invloed van stormen op de duinen van Terschelling en Ameland pakken positief uit voor oeverzwaluwen op deze eilanden. In de door de wind en het water uitgesleten steile wanden hebben de vogels meerdere kolonies gevestigd.

Staatsbosbeheer kreeg op Ameland vorige week meldingen van nestgaten in lage steile duintjes aan het strand van Nes die door de stormen van eind vorig jaar zijn afgeslagen. Behalve bij Nes zijn boven de waterplassen bij Roosduinen en bij de Ballummer Blinkert ook oeverzwaluwen te zien, waar deze broeden is nog onbekend.  Waarschijnlijk hebben ook zij een plekje ergens in het duingebied gevonden.

Medewerkers van Floron vonden daarnaast  afgelopen weekend 33 nestgaten in de stuivende duinen op Terschelling achter Hoorn en Oosterend. Deze laatste kolonie zit in een steile duinwand van meer dan 8 meter hoog die in de loop der jaren  is uitgesleten door de wind. Het is voor het eerst in jaren dat oeverzwaluwen weer broeden op de eilanden.

Staatsbosbeheer gaat ervan uit dat de kolonies op deze plekken tijdelijk zijn. De invloed van de wind en de zee zorgt voor ervoor dat het duingebied continu verandert, hierdoor ontstaan er steeds nieuwe plekken waar zwaluwen eventueel kunnen broeden. Het beheer van het betreffende duingebied op Terschelling is erop gericht om met behulp van wind en water een robuust duingebied te krijgen waarin de natuurwaarden en de kustveiligheid worden vergroot. Behalve oeverzwaluwen broeden in dit deel ook al scholeksters en de zeldzame bontbekplevieren.


woensdag 25 juni 2014

Burgermeldpunt Wildlife Crime van start


LEEUWARDEN - Wildlife crime komt niet alleen voor in het verre buitenland, maar gebeurt ook om de hoek in eigen land. Met enige regelmaat komen er meldingen binnen dat dieren moedwillig gedood of gevangen worden. Of dat hun nesten vernield worden. Waarschijnlijk is dit slechts het topje van de ijsberg. Hoe vaak en waar wildlife crime plaatsvindt is nog onduidelijk.  Daarom is het burgermeldpunt www.wildlifecrime.nl opgericht. Doel is om inzicht te krijgen in de aard en omvang van wildlife crime om uiteindelijk het aantal gevallen van vervolging in Nederland  te verminderen. Zondag 22 juni is het Burgermeldpunt Wildlife Crime gelanceerd in het radioprogramma Vroege Vogels.
 
Wildlife crime is de Engelse benaming voor het schade aanrichten aan in het wild levende dieren, in Nederlandse vaktaal: vervolging wilde fauna.  Regelmatig krijgen buitengewoon opsporings-ambtenaren (boa’s) - zoals een boswachter - en de politie meldingen van wilde dieren die vervolgd zijn. Toch weten we niet exact hoe vaak het voorkomt. Dit komt deels omdat daders hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en deels omdat vervolging vaak lastig te herkennen is. Met name dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken zijn vaak slachtoffer van wildlife crime.

Eén van de problemen is dat er mensen zijn die wilde dieren doden, om andere dieren zoals jachtwild, weidevogels, pluimvee of duiven te beschermen.
 
Met het Burgermeldpunt Wildlife Crime willen  we mensen informeren over wildlife crime en een representatief inzicht krijgen van waar wat gebeurt en in welke omvang. Pas als je weet hoe groot het probleem is kun je er wat aan doen. Ook willen we opsporingsinstanties en overheden voorzien van informatie zodat zij gericht actie kunnen ondernemen. Het is een ieders verantwoordelijkheid om te zorgen voor onze mooie natuur en de dieren die daar leven. Bovendien is het verstoren, doden of vangen van wilde dieren strafbaar.
 
Ernstige roofvogelvervolging in Friesland
Naar schatting worden er honderden wilde dieren in Nederland vervolgd. Friesland is de enige provincie waar de problematiek met betrekking tot roofvogelvervolging redelijk in beeld is gebracht. Alleen al in 2012 kwamen er bij de regionale milieupolitie 122 meldingen binnen van roofvogelvervolging in Friesland. Nesten worden verstoord, eieren geschud en jonge en volwassen  roofvogels worden zelfs gedood.

Gevaar voor huisdieren
Niet alleen de wilde dieren die doelgericht gedood, verstoord, gevangen of verwond worden zijn slachtoffer van vervolging. Ook andere wilde dieren die niet het doelwit zijn en huisdieren kunnen onbewust slachtoffer worden. Ze kunnen ernstig ziek worden, gewond raken of zelfs doodgaan door bijvoorbeeld gif dat bestemd is om bijvoorbeeld roofvogels te doden, te eten of in een klem of val te lopen.

Wat gebeurt er met jouw melding?Met  jouw melding kunnen we in kaart brengen waar de meeste wildlife crime plaatsvindt, welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak het plaatsvindt. Met die gegevens kan actie worden ondernomen om daders op te sporen en zo wildlife crime te verminderen.

Landelijke bijeenkomst
Op vrijdag 27 juni wordt in Ede de bijeenkomst Meldpunt Wildlife Crime gehouden. De bijeenkomst staat in het teken van vervolging van wilde fauna in Nederland en het nieuwe landelijke Meldpunt. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende sprekers komen vertellen over hun ervaringen en gaat een panel met elkaar en het publiek in gesprek over de aanpak van vervolging van wilde dieren.

maandag 5 mei 2014

Subsidie voor beheer weidevogels

LEUUWARDEN - Er is 60.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor het extra beheer van weidevogels in Fryslân. De provincie stelt dit geld beschikbaar onder de noemer ‘Vliegende euro’s‘. Het is bedoeld als bescherming voor de grutto, tureluur en akkervogels. Agrariërs kunnen tot en met 17 mei 2014 subsidie aanvragen voor de extra bescherming van nesten en jonge vogels op grasland. Als er extra nesten bijkomen, dan kan er tot 8 juni een vervolgaanvraag worden ingediend. Dit kan alleen als de eerste aanvraag is goedgekeurd.
Grasland
Voor grasland moeten er minimaal 5 gruttonesten per deelnemend bedrijf zijn. Wanneer er 5 gruttonesten zijn, maar deze verdeeld zijn over verschillende percelen, dan kan één bedrijf namens de verschillende bedrijven een aanvraag indienen. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan komen ook nesten van de tureluur en akkervogels in aanmerking. Akkervogels zijn de veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs. De vergoeding voor nesten op grasland is 60 euro per nest.
Bron: Provincie Fryslân

dinsdag 8 april 2014

De rotgans: het boek

AMSTERDAM - Barwolt Ebbinge bestudeert al meer dan veertig jaar de rotgans en nog steeds stellen ze hem soms voor verrassingen. Hij schreef een boek over de ganzen.

Al eeuwenlang trekt de rotgans in de herfst naar West-Europa en voedt zich langs de kust met zeegrassen en wieren. In het voorjaar komt ze aan land in het Waddengebied om zich op kwelders rond te eten. Vervolgens vliegt ze naar Siberië om te broeden. In de jaren dertig is er ineens een mysterieuze afname van de aantallen, die in de jaren zestig zijn dieptepunt bereikt. Tien jaar later treedt een onverwacht herstel op en begint ze ook 's winters grasland en wintergraan te begrazen. Dit zet onderzoekers aan het denken: Wat bepaalt de grootte van een populatie? Welke invloeden spelen daarbij een rol?
In De rotgans ontrafelt Barwolt Ebbinge de geheimen van deze kleine zeegans. Hij volgt haar tot in de toendra's in Noord-Siberië, hij spreekt Amerikaanse en Russische biologen over hun onderzoek en verzamelt historische gegevens van de jacht; zo levert hij een schat aan informatie en geeft hij antwoord op de vragen die biologen al zo lang bezighouden. Wie weet bijvoorbeeld hoe de rotgans aan zijn naam komt? Die heeft hij te danken aan zijn roep ‘Rrrooh, rrrooh’. Met een rollende r.

Het boek is uitgegeven door Atlas Contact en kost € 34,99.

maandag 7 april 2014

Boerenzwaluw in Friesland

JOURE - De eerste boerenzwaluwen  zijn dit jaar al weer gezien in Friesland.
Tot op dit moment echter nog maar een 12 tal meldingen waarvan er zes in maart.
De eerste werd op  20 maart gezien door Jasper Zoet in de Hoarnestreek aan de kust boven Harlingen.
Mogelijk door het wat drogere weer van afgelopen week zijn er nog niet zoveel terug.
Alle meldingen hebben nog betrekking op rondvliegende boerenzwaluwen, nog geen enkele melding van vogels in de stallen.
We zijn benieuwd wanneer de eersten weer in de schuren, stallen, garages enzo  terug zullen keren.
Wanneer is in jullie wachtgebied de eerste boerenzwaluw gezien?
Hierbij even een voorlopig lijstje met eerste Friese waarnemingen.

20-03-2014. Twee overvliegend bij de Hoarnestreek  (Jasper Zoeter).
21-03-2014. Drie voedsel zoekend in de Jan Durkspolder  in Alde Feanen (Anne van der Wal).
27-03-2014. Bij de Delleboersterheide (Catspoele) een overvliegend (Vincent Douwes).
29-03-2014. Bij Bokkendal op Vlieland (oost) een overvliegend (Carl Zuhorn).
31-03-2014. Bij Venekoten te Oosterwolde een overvliegend (Dirk Hiemstra).
                     In de Ferwerderpolder bij Noordeinde een aanwezig (R. Hiemstra).
02-04-2014. Tussen Drachten en Heerenveen bij de A7 t.h.v. Van Oords Merksen bij Terwispel  om 15.00 uur drie waargenomen (Mevr. Visser , Joure).
03-04-2014. Bij Nijetrijne een aanwezig (Pim Frijling).
                     In het Lauwersmeer een overvliegend (Clemens Heijmen).
                     Bij Friese Palen twee terug (Jan Overwijk).   
                     Bij het bruggetje over de Tjonger te Mildam zes waargenomen (Jan Oord).
                     Bij de Noorder Oudeweg bij Joure een waargenomen (Durk Visser).

Vorig jaar(2013) werd de eerste op 21 maart gezien door Vincent Douwes te Luxwoude.
Toen hadden we een koud en nat voorjaar en waren er maar drie maart meldingen.
Dit jaar lijkt dit aantal meldingen de laatste dagen (na 3 april) door de regenval hier toe te nemen.
Elders in Nederland zijn al tientallen gezien.
Ook dit jaar noteren we graag de eerste waarnemingen en aankomst data van boerenzwaluwen op jullie erf.
Voor trekroutes, ringonderzoek, overwintering  en meer nieuws over de Boerenzwaluwen staat veel meer in het eerder Boerenzwaluwen Journaal.
Als boerenzwaluw onderzoeker in Friesland (sinds 1992) zou de schrijver van het Boerenzwaluw Journaal Jan de Jong uit Joure graag op de hoogte willen worden gehouden van bijzondere broedgevallen van boerenzwaluwen (hoge aantallen/ af of toename van broedparen, miskleuren, gemerkte zwaluwen enzovoort).

Jan de Jong, Joure
Boerenzwaluw onderzoeker in Friesland (vanaf 1992).
Tel.0513-414788
Gecertificeerd vogel ringer 403 Vogeltrekstation Wageningen.
Senior onderzoeker Natuurbureau Skarsterlân
Vogelkundig medewerker Leeuwarder Courant (sinds 1977).

Jan de Jong schrijft ook een blog over Friesland Natuurnieuws